1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskich z Oddziałami Przedszkolnymi  jest placówką publiczną i:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego.

5) realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Klasztornej 2 w Kamieniu Śląskim,

3. Organem prowadzącym jest Gmina Gogolin .

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Opolski Kurator Oświaty

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 15 styczeń 2019 16:10 Admin_2
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 styczeń 2019 16:17 Admin_2
Artykuł został zmieniony. środa, 27 luty 2019 18:15 Admin_2
Artykuł został zmieniony. środa, 27 luty 2019 18:18 Admin_2